Hotel Grand Levent

Bodrum'daki Eviniz!...
0-252-348-44-03
0-537-958-44-03
Türkçe English Español Deutsch
 

Sürdürülebilir Turizm

 

Sürdürülebilirlik Politikası
İşletmemiz olarak;
• Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde hareket ediyoruz,
• Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz,
• İstihdam, ilerleme, ödüllendirme sürecinde ayrım yapılmaksızın yönetim
pozisyonları dahil olmak üzere performans analizi yaparak tüm çalışanlarımıza eşit
fırsatlar sunuyoruz.
• Çalışanlarımızın çalışma haklarına saygı duyuyor, yasal mevzuat hükümleri
çerçevesinde takip ediyoruz.
• Çocuk işçiliğin kaldırılmasını destekliyoruz.
• Çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sunuyoruz.
• Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli çalışma ortamı sunuyor, istek, öneri ve
şikayetlerini iletebilecekleri çeşitli imkanlar sunuyoruz. Çalışanlarımızdan gelen
geri bildirimleri değerlendirerek yönetim sistemlerimizin gelişimine katkı
sağlıyoruz.
• Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline
getirmek istiyoruz.
• Politikamızı işletirken ilgili taraflarımızın katılımına önem veriyor, gerektiğinde
şeffaf bilgi sunuyoruz.
• Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı
bilgilendiriyoruz,
• Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler
doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyoruz.
• Yatırımlarımızı planlarken; binalarımızın ve alt yapı sistemlerimizin; korunan
hassas alanlara, tarihi mirasa, doğal ve kültürel çevrenin bütünlüğüne olan
risklerini dikkate alıyoruz. Arazi kullanımı, inşaat, bakım onarım işlemleri, tasarım,
peyzaj düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımızda yerel/bölgeye uygun, sürdürülebilir
uygulamalar ve materyaller tercih ediyoruz.
• Binalarımızı ve konseptimizi tasarlarken, özel ihtiyacı olan misafir ve
çalışanlarımızın ihtiyaçlarını düşünüyor, herkes için erişilebilir hizmet anlayışını
benimsiyoruz.
• Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin,
alanların ve geleneklerin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.
• Ürün/hizmet alımlarında niteliği ve kalitesini kullanıcılarla değerlendiriyor ve analiz
ediyoruz. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranıyoruz.
• İnsan haklarına saygı duyuyor; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı
reddediyoruz. Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari,
cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşıyız. Aile içi şiddet ve
çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri destekliyoruz.
• Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak, uymakla yükümlü olduğumuz
yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürekli geliştiriyoruz.
• Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket ediyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz.
• Sektöre yön veren inovasyon çalışmaları ile teknolojik sistemlere yatırım
yapıyoruz.
• Faaliyetlerimizi, kendi iç dış hususlarımız, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve
beklentilerini ele alarak potansiyel riskleri önceden analiz ediyor, sürekli iyileştirme
hedefi doğrultusunda geliştiriyoruz. Risk Yönetimi Sürecini tüm iş süreçlerimizde
ele alıyor, yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz.
• Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda, Turizm sektöründe öncü, uzun vadeli değer
yaratmayı hedefliyoruz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI
Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;
• Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası
düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına,
• Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
• Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor
olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
• Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az
ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
• Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş
malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler
içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
• Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,
• Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,
Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın
alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI
Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak
için hedefler belirliyoruz.
Bunun için;
• Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere
ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma
ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü
olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
• Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji
verimliliğine yer veririz.
• Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş
birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş
ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına
etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
• Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın
almaya ve kullanmaya çalışırız.
• Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde
güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
• Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek
önlemleri planlarız.
Sürdürülebilir Çevre Politikası
Tesisimiz, sürdürülebilir çevre anlayışı ile gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre
bırakmayı amaçlamıştır.
Bu bağlamda aşağıda belirtilen sorumluluklarımızı gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz :
• Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ilgili
süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamak,
• Yenilenebilir, temiz enerji kullanımının artırmak,
• Doğal kaynaklarımızı etkin kullanmak,
• Su tüketiminin azaltmak,
• Atıkları kaynağında azaltmak,
• Sıfır atık ilkesiyle atıkların ayrıştırılmasını ve geri kazanımını sağlamak,
• Kimyasal tüketimi ve pestisit kullanımını azaltmak, doğaya zarar vermeyen
ürün tercih etmek,
• Etkin risk analizi yaparak, çevresel etkilerimizi azaltmak, yeni çevresel
fırsatlar elde etmek,
• Çevre dostu ürün kullanımını yaygınlaştırmak,
• Süreçlerimizin oluşturulması, uygulanması aşamasında yaşam döngüsü
bakış açısı ile hareket etmek,
• Karbon ayak izimizi izleyerek, belirli bir hedef doğrultusunda azaltmak,
• Acil durumlardan kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasıyla ilgili
planlı çalışmalar yapmak,
• Çevre/Enerji yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak çalışanlarımızı
desteklemek,
• Önemli çevre boyutları ve etkileri konusunda çalışanların farkındalığını
artıracak eğitimler vermek,
• Çevreyi Koruma Faaliyetlerimizi kurum kültürü haline getirmek,
• Tedarikçi seçimlerinde çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçilere öncelik
vermek,
• Çevresel uygunluk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
• Çevresel faaliyetlerimiz ve ilkelerimiz konusunda tüm ilgili taraflarımızın
bilgilendirilmesi ve katılımını sağlamak.
ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI
İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak
korunmasına önem veririz.
Bunun için;
• Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
• Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen
gösteririz.
• Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar
kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
• İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları
tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya
çalışırız,
• Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar
kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
• Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre
sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
• Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi
çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
• Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve
performansımızı geliştirmeye çalışırız.
• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.
KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI
İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.
• Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
• Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
• Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
• Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
• Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
• Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
• İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
• Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
• Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz
kalmasına müsaade etmeyiz. Bu konularla ilgili çalışanlarımızı her zaman destekleriz ve olaylara
0 taviz ilkesiyle hareket ederiz.
• Kadınların barış, güvenlik, insani yardım ve afet riskinin azaltılması için çaba harcarız.
• Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.
ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI
Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her
türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;
• Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı
hassasiyeti bekleriz.
• İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça
ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
• Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
• Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
• Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere
destek veririz.
• Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli
görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

Sürdürülebilirlik Politikası İşletmemiz olarak; • Çevresel Sürdürülebilirlik Politikası çerçevesinde hareket ediyoruz, • Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz, • İstihdam, ilerleme, ödüllendirme sürecinde ayrım yapılmaksızın yönetim pozisyonları dahil olmak üzere performans analizi yaparak tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz. • Çalışanlarımızın çalışma haklarına saygı duyuyor, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde takip ediyoruz. • Çocuk işçiliğin kaldırılmasını destekliyoruz. • Çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sunuyoruz. • Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli çalışma ortamı sunuyor, istek, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri çeşitli imkanlar sunuyoruz. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendirerek yönetim sistemlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. • Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmek istiyoruz. • Politikamızı işletirken ilgili taraflarımızın katılımına önem veriyor, gerektiğinde şeffaf bilgi sunuyoruz. • Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz, • Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyoruz. • Yatırımlarımızı planlarken; binalarımızın ve alt yapı sistemlerimizin; korunan hassas alanlara, tarihi mirasa, doğal ve kültürel çevrenin bütünlüğüne olan risklerini dikkate alıyoruz. Arazi kullanımı, inşaat, bakım onarım işlemleri, tasarım, peyzaj düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımızda yerel/bölgeye uygun, sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller tercih ediyoruz. • Binalarımızı ve konseptimizi tasarlarken, özel ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını düşünüyor, herkes için erişilebilir hizmet anlayışını benimsiyoruz. • Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin, alanların ve geleneklerin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz. • Ürün/hizmet alımlarında niteliği ve kalitesini kullanıcılarla değerlendiriyor ve analiz ediyoruz. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranıyoruz. • İnsan haklarına saygı duyuyor; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşıyız. Aile içi şiddet ve çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri destekliyoruz. • Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak, uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürekli geliştiriyoruz. • Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket ediyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz. • Sektöre yön veren inovasyon çalışmaları ile teknolojik sistemlere yatırım yapıyoruz. • Faaliyetlerimizi, kendi iç dış hususlarımız, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ele alarak potansiyel riskleri önceden analiz ediyor, sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda geliştiriyoruz. Risk Yönetimi Sürecini tüm iş süreçlerimizde ele alıyor, yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz. • Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda, Turizm sektöründe öncü, uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz. SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın; • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına, • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına, • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına, • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına, • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına, • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına, • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına, Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz. ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz. Bunun için; • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz. • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz. • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız. • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız. • Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz. • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız. Sürdürülebilir Çevre Politikası Tesisimiz, sürdürülebilir çevre anlayışı ile gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen sorumluluklarımızı gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz : • Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ilgili süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamak, • Yenilenebilir, temiz enerji kullanımının artırmak, • Doğal kaynaklarımızı etkin kullanmak, • Su tüketiminin azaltmak, • Atıkları kaynağında azaltmak, • Sıfır atık ilkesiyle atıkların ayrıştırılmasını ve geri kazanımını sağlamak, • Kimyasal tüketimi ve pestisit kullanımını azaltmak, doğaya zarar vermeyen ürün tercih etmek, • Etkin risk analizi yaparak, çevresel etkilerimizi azaltmak, yeni çevresel fırsatlar elde etmek, • Çevre dostu ürün kullanımını yaygınlaştırmak, • Süreçlerimizin oluşturulması, uygulanması aşamasında yaşam döngüsü bakış açısı ile hareket etmek, • Karbon ayak izimizi izleyerek, belirli bir hedef doğrultusunda azaltmak, • Acil durumlardan kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasıyla ilgili planlı çalışmalar yapmak, • Çevre/Enerji yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak çalışanlarımızı desteklemek, • Önemli çevre boyutları ve etkileri konusunda çalışanların farkındalığını artıracak eğitimler vermek, • Çevreyi Koruma Faaliyetlerimizi kurum kültürü haline getirmek, • Tedarikçi seçimlerinde çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçilere öncelik vermek, • Çevresel uygunluk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, • Çevresel faaliyetlerimiz ve ilkelerimiz konusunda tüm ilgili taraflarımızın bilgilendirilmesi ve katılımını sağlamak. ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz. Bunun için; • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız. • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz. • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz, • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız, • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz, • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz, • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız. • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız. • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız. KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz. • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız. • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız. • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz. • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız. • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız. • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz. • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz. • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız. • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Bu konularla ilgili çalışanlarımızı her zaman destekleriz ve olaylara 0 taviz ilkesiyle hareket ederiz. • Kadınların barış, güvenlik, insani yardım ve afet riskinin azaltılması için çaba harcarız. • Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz. ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur. Bunu sağlamak için; • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz. • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız. • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz. • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz. • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz. • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.